بررسی تلفات ناشی از عدم تعادل شبکه های توزیع برق

بررسی تلفات ناشی از عدم تعادل شبکه های توزیع برق

در این پست از وب سایت پدیران به یک تحقیق مفصل در رابطه با بررسی تلفات ناشی از عدم تعادل شبکه های توزیع برق پرداخته ایم.

این فایل می تواند راهنمایی برای پروژه های درسی دانشجویان رشته مهندسی برق و کارشناسان شبکه های توزیع برق و قدرت مورد استفاده قرار گیرد.

قسمتی از تحقیق صورت گرفته در حوزه بررسی تلفات ناشی از عدم تعادل شبکه های توزیع برق:

 

بررسی تلفات ناشی از عدم تعادل شبکه های توزیع برق
بررسی تلفات ناشی از عدم تعادل شبکه های توزیع برق

 

عنوان پروژه : بررسی تلفات ناشی از عدم تعادل شبکه های توزیع برق و روش های بالانس شبکه های توزیع

چکیده

هر ساله بخش زیادی از برق تولیدی توسط نیروگاه ها در راه رسیدن به مصرف کننده تلف میشود که سهم قابل توجهی از این تلفات مربوط به بخش توزیع است. تلفات در شبکه های توزیع نیز از بخش های مختلفی تشکیل می شود که یکی از آنها تلفات ناشی از عدم تعادل بار یا همان تلفات ناشی از جریان برگشتی در سیم نول است، از سوی دیگر یکی از وظایف مهم شرکت های برق, توزیع انرژی الکتریکی با کیفیت مناسب به مشترکین می باشد.

بخش زیادی از بار شبکه های توزیع را بارهای تکفاز تشکیل می دهند. به همین دلیل همواره در شبکه های توزیع نامتعادلی بار وجود دارد. این نامتعادلی موجب می شود مجموع جریان سه فاز صفر نشده و جریان برگشتی در سیم نول برقرار شود. در شبکه های توزیع معمولا سیم نول دارای مقاومت قابل توجهی است. از این رو افزایش جریان برگشتی در سیم نول موجب افزایش تلفات شبکه می شود. در این سمینار به بررسی ماهیت عدم تعادل و عوامل مختلف ایجاد نامتعادلی و همچنین آثار سوء آن پرداخته شده است .

 

مقدمه

هر ساله بخش زیادی از برق تولیدی توسط نیروگاهها در راه رسیدن به مصرف کننده تلف می شود که سهم قابل توجهی از این تلفات مربوط به بخش توزیع است.با توجه به معتبر ترین آمارها ۲۱٫۶ درصد از کل تولید انرژی در بخش های انتقال تا توزیع تلف می شود.

 

تلفات در شبکه های توزیع اختلاف انرژی تحویلی و انرژی فروخته شده می باشد . امروزه کشورهای زیادی در زمینه کاهش تلفات فعالیت دارند و موفقیت چشمگیر برخی از این کشورها گویای امکان پذیر بودن کاهش تلفات میباشد. کاهش تلفات خطوط علاوه بر حذف هزینه ی ناشی از تلفات، ظرفیت خطوط را آزاد کرده و نیاز به احداث شبکه های جدید را تا حدودی مرتفع می کند.

تاکنون راهکارهای زیادی برای کاهش تلفات در شبکه های توزیع ارائه شده است. برخی از این راهکارها مربوط به مدیریت مصرف و برخی دیگر مستلزم اضافه کردن ادواتی به شبکه یا تغییر در آرایش شبکه می باشد. به طور کلی بهتر است کاهش تلفات در زمان طراحی خطوط مورد توجه قرار گیرد.

روش های موجود در طراحی بهینه ی خطوط توزیع معمولاً ارزانتر و عملی تر از سایر رو شهای کاهش تلفات هستند.

روش های کارآمد موجود برای کاهش تلفات
 • استفاده از واحدهای تولید پراکنده
 • افزایش سطح مقطع هادی ها و تقویت فیدرها
 • استفاده از خازنهای ثابت یا پل های در سمت فشارضعیف
 • اضافه کردن فیدر های جدید به شبکه
 • تجدید آرایش فیدر ها
 • مدیریت مصرف با استفاده از وضع تعرفه های مختلف برای برق
 • متعادل سازی شبکه فشار ضعیف
 • نصب سیستم اتصال زمین در انتهای فیدرهای فشارضعیف
 • تلفات در شبکه های توزیع از بخش های مختلفی تشکیل می شود.مهمترین این بخش ها عبارت است از :
 • تلفات فاز ناشی از عبور جریان در خطوط
 • تلفات ترانس
 • تلفات ناشی از اتصالات ضعیف و غیر اصولی
 • تلفات ناشی از جریان برگشتی در سیم نول

 

سهم هر کدام از موارد یاد شده در مقدار تلفات متفاوت است. با در نظر گرفتن راهکارهای مناسب می توان تلفات را در هر یک از بخش های بالا کاهش داد.

مهندسی ارزش

همانطور که ملاحظه می شود با توجه به نتایج حصول شده ، نسبت سود به هزینه فعالیت ایجاد تعادل بار نسبت به مابقی فعالیت های کاهش تلفات اولویت اول را دارد.

از سوی دیگر, یکی از وظایف مهم شرکت های برق , توزیع انرژی الکتریکی با کیفیت مناسب به مشترکین می باشد. بخش زیادی از بار شبکه های توزیع را بارهای تک فاز تشکیل می دهند. به همین دلیل همواره در شبکه های توزیع نامتعادلی بار وجود دارد. این نامتعادلی موجب می شود مجموع جریان سه فاز صفر نشده و جریان برگشتی در سیم نول برقرار شود .

در شبکه های توزیع معمولا سیم نول دارای مقاومت قابل توجهی است. از این رو افزایش جریان برگشتی در سیم نول موجب افزایش تلفات شبکه میشود و از طرف دیگر, نامتعادلی منجر به ایجاد نوسان و کاهش کیفیت انرژی توزیع شده به مشترکین خواهد شد.

بررسی شبکه متعادل و نا متعادل

در شبکه متعادل شدت جریان در فازها و همچنین ضریب قدرت در فازها یکسان می باشد که دیاگرام الکتریکی آن به صورت اضلاع یک مثلث متساوی الاضلاع (شکل ۱) ظاهر می شوند که در نهایت جمع برداری جریان فازها برابر صفر خواهد بود و این بدان معنی است که جریان برگشتی در سیم نول وجود ندارد.

ولتاژ تولید شده در شبکه های قدرت سه فاز متعادل، به صورت سینوسی با دامنه های برابر بوده و هر فاز با فاز دیگر ۱۲۰ درجه الکتریکی اختلاف دارد. یک سیستم سه فاز را “نامتعادل” گویند، هرگاه دامنه و یا اختلاف زاویه ولتاژهای فاز یا خط آن با هم نابرابر باشد.

لازم به ذکر است که عدم تعادل در هرکدام از آیتم ها چه دامنه و چه فاز موجب نامتعادلی شبکه می گردد ، در ادامه برای روشن شدن قضیه مثالی آورده شده است .

 

فهرست مطالب پروژه بررسی تلفات ناشی از عدم تعادل شبکه های توزیع برق :

چکیده
مقدمه
نمودار تبادل و توزیع انرژی و محاسبه تلفات در شبکه توزیع
مهندسی ارزش
بررسی شبکه متعادل و نا متعادل
روش تحلیل شبکه نامتعادل

تعاریف عدم تعادل و فرمول بندی آن بر اساس استاندارد های IEEE ، NEMA، IEC

عدم تعادل چیست؟
تعاریف عدم تعادل
تعریف اول IEEE Std.936-1987
تعریف دوم IEEE 112-1991
تعریف سوم NEMA
تعریف درست (اصلاح شده) عدم تعادل IEEE

افت ولتاِژ مجاز در شبکه های فشار ضعیف و فشار متوسط

دامنه تغییرات ولتاژ
تعیین حداکثر افت ولتاژ در خط
دلایل ایجاد عدم تعادل
طبیعت عدم تعادل

دلایل ایجاد عدم تعادل بار در شبکه های توزیع

آمار افزایش تلفات نا متعادلی بار در یک شبکه نمونه
تخمین تلفات ناشی از عدم تعادل روی فیدر فشار ضعیف
تلفات مولفه اصلی فیدر در حالت متعادل( وات) در هر سکشن
: P1Tتلفات مولفه اصلی کل فیدر در حالت نامتعادل (وات)

روش های کاهش عدم تعادل

روشهای سطح توزیع
روشهای سطح صنعتی
اثر عدم تعادل بار در افزایش تلفات شبکه توزیع
تبعات نامتعادلی بار
د) نامتعادلی ولتاژهای سه فاز
ذ) کاهش ظرفیت شبکه و ترانسفورماتورها
نتایج شبیه سازی نمونه های عملی
بررسی ولتاژ مشترکین و میزان جابجای نقطه خنثی

هارمونیک

مفهوم هارمونیک
هارمونیک های مرتبه سه
برخی نکات مهم در خصوص هارمونیک ها
روش های متعادل سازی بار در شبکه های توزیع
تنظیم تعادل بار به روش جابجایی دستی روی فاز ها
متعادل سازی بار به کمک کنترل توان راکتیو – اصول متعادل سازی بار
دیاگرام مفهومی عملکرد جبرانساز توان راکتیو را در متعادل‌سازی

الگوریتم متعادل سازی بار

متعادل سازی و جبرانسازی بهینه در فیدرهای توزیع
متعادل سازی بار با استفاده از روش مشترک شماری
نتیجه گیری و راه حل های عملی جهت کاهش اثرات نامتعادلی بار
منابع و مراجع


برای دانلود فایل WORD بررسی تلفات ناشی از عدم تعادل شبکه های توزیع برق روی دکمه خرید کلیک کنید.

این دانلود شامل فایل زیر می باشد:

 • فایل WORD بررسی تلفات ناشی از عدم تعادل شبکه های توزیع برق – ۵۴ صفحه
7500تومان – خرید فایل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن