کارآموزی حسابداری شرکت توزیع برق

کارآموزی حسابداری شرکت توزیع برق

کارآموزی حسابداری شرکت توزیع برق
کارآموزی حسابداری شرکت توزیع برق

کارآموزی حسابداری شرکت توزیع برق – برای دانلود فایل کامل گزارش کارآموزی اداره برق به پایین صفحه مراجعه کنید.


کارآموزی حسابداری شرکت توزیع برق

فایل گزارش کارآموزی حسابداری شرکت توزیع برق شامل موارد زیر می باشد:

فصل اول
آشنایی بامکان کارآموزی
مقدمه
تاریخچه
محل فعالیت
مساحت محل فعالیت
تعداد پرسنل
موضوع فعالیت
نوع فعالیت
هدف فعالیت
نحوه حسابداری شرکت
سال مالی شرکت
چارت سازمانی

فصل دوم
ارزیابی فعالیتهای کارآموزی
گردش کار مالی در واحدهای اجرایی

انواع حسابداری شرکت برق

دستورالعمل کلی طراحی وکد گزاری حسابها
وظایف کارپرداز
جدول تطبیقی حسابها
بخش اول :حسابداری تاسیسات
وظایف حسابدار تاسیسات
گردش کار حسابدار تاسیسات
بخش دوم:حسابداری هزینه
وظایف حسابدار هزینه
گردش کار حسابدار هزینه
درخواست مفاصاحساب بیمه

تسویه حساب با پیمانکار
بخش سوم:حسابداری درآمد
وظایف حسابدار درآمد
گردش کار وصولی
ساختن آخرین فایل وصولی در پایان ماه
نحوه فروش اقساطی انشعاب

نحوه تقسیط کردن انشعاب در نرم افزار مالی

کنترل اقساط معوقه
مغایرت گیری مبلغ چک با صورتحساب قبض
مغایرت گیری فیش انشعاب با صورتحساب بانک
فصل سوم
نتیجه گیری وپیشنهادات

نتیجه گیری
پشنهادات


قسمتی از کارآموزی حسابداری شرکت توزیع برق:

وظایف حسابدار تاسیسات

۱)تشکیل پرونده مخصوص جهت هر پروژه
۲)کنترل و تطبیق اسنادو هزینه های دستمزد و خدمات به واحد ذیربط
۳)رسیدگی و کنترل صورت جلسات تحویل و تحول پروژه ها و استخراج لیست مغایرتها(کسورات و اضافات)
۴)ارسال صورتجلسات نهایی تحویل و تحول به واحد ذیربط
۵)تکمیل حواله انبار با توجه به اعتبار مربوط
۶)کنترل وتامین تنخواه گردان و تنظیم سند مربوط
۷)کنترل و تنظیم اسناد مربوط به هزینه های انجام شده با رعایت اعتبار مربوط

گردش کارحسابداری تأسیسات

حسابداری تأسیسات مربوط به پروژه ها وانبار می باشد.

پروژه ها ابتدا توسط اداره طراحی ونظارت تهیه شد ه(با توجه به اعتبارات داده شده) به حسابداری تأسیسات جهت تأمین اعتبار درسیستم، تحویل می گردد (درسه نسخه).

حسابدار تأ سیسات با توجه به دستورکار پروژه وردیف اعتباری آن در سیستم PROJECT تأمین اعتبارمی کند.

نسخه اصلی درحسابداری بایگانی می شودودونسخه دیگرتحویل طراحی ومجری می گردد.مجری پس ازتحویل گرفتن پروژه،کالاهای برآورد شده درآن را برروی فرم حواله انبار نوشته وپس از اخذ امضا های مجاز تحویل حسابداری تأسیسات می دهد.حسابداری تأسیسات کالا های موردنظررا درسیستم ازپروژه مورد نظرکسرکرده ودر سه نسخه پرینت می گیرد که یک نسخه همراه با فرم اصلی در حسابداری بایگانی شده ودونسخه دیگرتحویل مجری می گردد که پس از اخذ کالا از انبار یک نسخه از آن نیزدر انبار نگهداری می شود.

پس از اجرای پروژه توسط مجری، فرم تحویل – تحول پروژه و پایان کارآن نوشته شده وابتدا به طراحی ونظارت جهت بازدید اولیه(فنی)تحویل می گردد.طراحی ونظارت پس از بازدید، امضاهای مجاز را زده وبه حسابداری جهت تحویل-تحول، تحویل می دهد.
حسابدار تاسیسات پس از مغایرت گیری صورت برداری عینی کالاها با کالاهای تحویل شده در سیستم، پروژه فوق را به حساب ۱۰۱ (حساب داریی )منتقل می کند .پروژه ها پس از انتقال به حساب ۱۰۱ و تکمیل فرمها از قبیل نقشه اجرایی، به ستاد مرکزی (اداره کل)تحویل می شود سپس ستاد مرکزی صورت وضعیتی را از سیستم با توجه به کالاهای صادر شده و هزینه عملیاتی آن گرفته وبر روی پروژه می گذارد که پس از تائید بازرسان نظارت از برق منطقه ای وجه وهزینه آن اخذ می گردد.

بکارگیری فرایند تهیه و کنترل و دستور کار و تحویل و بهای تمام شده پروژه ها :
گردش کار تهیه پروژه تا مرحله تحویل و تحول وبهای تمام شده به شرح ذیل می باشد:

۱- تخصیص اعتبار

این گردش بیشتر در واحد طراحی و نظارت و واحد برنامه ریزی بودجه بوده که در هنگام تهیه پروژه می بایست طراحی نامه ای جهت دریافت اعتبار جهت ردیف های پروژه ارسال و مجوزهای لازم و اعتبار لازم را دریافت نمایند.

۲- تهیه پروژه

بعد از مجوز لازم طراحی اقدام به تهیه پروژه نسبت به بازدید انجام شده می نماید که می بایست یک پروژه دارای موارد ذیل باشد:
– برگ عنوان پروژه (محل اجرا) و خلاصه شرح پروژه
– برگ دستور کار شامل حجم فیزیکی و هزینه عملیات پیش بینی نشده و هزینه عملیات از نظر ریالی و ردیف اعتباری می باشد.
– مشخصات فنی پروژه
– لیست کالای مورد نیاز جهت اجرای پروژه و برآورد هزینه عملیات و کالا
– نقشه اجرایی با مشخصات و علائم کامل
– فرم اعلام وصول وجه (در صورت نیاز)
-فرم لیست برگشت کالا از خط قدیم (در صورت نیاز)
– مجوز تهیه پروژه از طرف مدیریت شهرستان
پس از تأمین اعتبار پروژه، نسخه اصل پروژه ها در حسابداری تأسیسات بایگانی و کپی آن تحویل طراحی و مجری می شود.

تأمین اعتبار

تأمین اعتبار پروژه را در واحد مالی صورت گرفته و می بایست حسابدار تأسیسات قبل از تأمین اعتبار کنترل های ذیل را انجام دهد.
– کنترل کلیه امضاها و مجوزها
– کنترل مقدار فیزیکی پروژه ها
– کنترل مبلغ ریالی پروژه در زمان تأمین اعتبار
– کنترل مشخصات طرح، نوع اعتبار، نقشه طرح و
– کنترل لیست برگشتی با نقشه طرح در صورت نیاز
حسابداری بعد از کنترل های لازم، پروژه را در نرم افزار پروژه در منوی تأمین اعتبار، تأمین اعتبار نموده و سریال پروژه را که به صورت سری، خود نرم افزار مشخص می کند در فرم دستور کار پروژه قید نماید.

اجرای پروژه و تحویل و تحول

پس ازتشکیلات پرونده پروژه توسط حسابداری تأسیسات، مجری مجاز می باشد به محض دریافت پروژه اقدام به صدورحواله انبارو خروج کالا و بالعکس برگشت کالای مازاد می نمایدو پس ازاتمام پروژه نامه آنرا تحویل بهره برداری و طراحی و نظارت نموده و به همراه نماینده طراحی و بهره برداری، مالی و ناظر مقیم
اقدام به تحویل و تحول پروژه ها می نمایند که پس از صورت برداری و وارد کردن آن در سیستم، مجری اقدام به رفع مغایرت نموده و پس از کنترل های لازم توسط حسابداری اقدام به بستن پروژه و انتقال به حساب ۱۰۱ می شود.

 


گزارش کارآموزی مشابه :

گزارش کارآموزی حسابداری و مالی در اداره برق


برای دانلود فایل کامل WORD گزارش کارآموزی حسابداری شرکت توزیع برق روی دکمه خرید کلیک کنید.

این مجموعه شامل فایل زیر می باشد:
  • فایل WORD  گزارش کارآموزی حسابداری شرکت توزیع برق در ۵۰ صفحه

 

تعداد فروش:
84
9000تومان – خرید فایل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن